NOTÍCIES

Segons l'ordre HAP/2178/2015, de 9 d'octubre, s'eleva el límit exempt de l'obligació d'aportar garantia en les sol·licitutds d'aplaçament o fraccionament a 30.000€

No s'exigiran granties per les sol·licituds d'aplaçament i fraccionament de pagament dels deutes, quan el seu import en conjunt no excedeixi de 30.000 euros i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament, sense perjudici del manteniment, en aquest últim cas, de les traves existents sobre béns i drets del deutor en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Llegir més

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes