NOTÍCIES

S'inicia el termini per ingressar, en període voluntari, les quotes nacional i provincial de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) de l'exercici 2017, que comprèn del dia 15/09/2017 al 20/11/2017 ambdòs inclosos, segons la Resolució del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributaria, de 19 de juny del present (BOE 26/06/2017)

L'esmentada resolució estableix que el seu cobrament haurà de fer-se a través de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació, amb el document d'ingrés que per aquest motiu es fa arribar al contribuent.

En el supòsit que no hagués rebut el document de pagament o aquest s'hagués extraviat, podran efectuar el pagament mitjançant el duplicat que emetrà la Delegació de l'Agència que li correspon, prèvia sol·licitud.

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes