NOTÍCIES

Laboral

La Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes del treball autònom introdueix dues modificacions importants amb efectes des del 1 de Gener de 2018, en la deduïbilitat de les despeses de suministraments de la vivenda parcialmente afecta a l'activitat econòmica i de les despeses de manutenció incorregudes en el desenvolupament de l'activitat en estimació directa.

Descarregar Novetats

Els comuniquem que, ABANS de l'1 de NOVEMBRE, tenen l'oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edad.

Aquesta modificaicó tindrà efectes a partir de l'1 de gener de 2018.

També els informem que poden optar per la cobertura de les contingències professionals (accident de treball imalaltia professioanl) i de la protecció per cessament d'activitat abans de l'1 d'octubre.

Descarregar circular

Els comuniquem que, aband de l'1 de maig, tenen l'oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edad.

Si està interessat en modificar la citada base o quota (amb la finalitat d'augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d'Incapacitat Temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

Descarregar circular per veure escala comparativa

La nova regulació suposa l'eliminació de manera definitiva del Llibre de Visites de la Inspecció, tant en format físic com en format electrònic.

L'ordre aprova el nou model de diligència d'actuació dels Inspectors de Treball i Seguretat Social i els sotinspectors laborals, amb motiu de cada visita als centres de treball o comprovació per compareixença del subjecte inspeccionat en dependències públiques que realitzin, expediran  diligència sobre tal actuació, amb subjecció a les regles previstes en aquesta ordre ministerial.

DESCARREGAR NOU MODEL IT

 

Els informem de les principals NOVETATS LABORALS i de la SEGURETAT SOCIAL incloses en la Llei de Pressupostos Generals per a 2016 i altres normes publicades recentment:

  • Les quanties del Salari Mínim Interprofessional per a 2016, s'estableixen en 655,20 euros / mes i 21,84 euros / dia, que representa un increment de l'1%.
  • Les bases màximes de cotització al règim general s'incrementen un 1% per a l'any 2016, sent de 3.642,00 € / mensuals o 121,40 € / dia. Les bases mínimes s'incrementaran en el mateix percentatge en què ha augmentat el SMI (1%).
  • Els treballadors AUTÒNOMS que, a 1 de gener 2016, tinguin 47 anys d'edat i cotitzen en el RETA per una base inferior a 1.945,80 € mensuals no podran triar una base de cotització superior a 1.964,70 €, llevat que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30-06-2016. La base mínima dels autònoms s'incrementa aproximadament en un 1% (893,10 €)
  • Prorroga fins al 31-12-2016 les bonificacions en les cotitzacions per a les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors de turisme, comerç vinculat al mateix i hostaleriaque generin activitat productiva en els mesos de febrer , març i de novembre de cada any i que iniciïn i / o mantinguin en alta durant aquests mesos l'ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu.

Descarregar Circular

 

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes