NOTÍCIES

Laboral

Projecte d'ordre per la qual s'aproven les formes de presentació de la sol·licitud i comunicació de variacions de l'abonament anticipat de la deducció per família nombrosa i persones amb discapacitat a càrrec de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

Descarregar Article

Durant el mes de OCTUBRE tenen l'oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar.

Aquesta modificaicó tindrà efectes a partir de l'1 de gener de 2015.

Alhora els recordem, que la Tesoreria General de la Seguretat Social, podrà incrementar, anualment i de forma automàtica, la seva base de cotització en el mateix percentatge que s'augmenti cada any les bases màximes de cotització en aquest règim especial, prèvia sol·licitud abans del dia 1 de novembre.

També els informem que poden optar per la cobertura de les contingències professionals (accident de treball i malaltia professional) i de la proteccio per cessament d'activitat abans de l'1 d'octubre (fins el 30 de setembre).

 

Descàrrega circular amb exemples comparatius.

Els comuniquem que, abans de l’1 de maig, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edad.

Si està interessat en modificar la citada base o quota (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’Incapacitat Temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació possible.

Adjuntem, a títol d’exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a 2014).

Base de cotización

€/mes

Tipo de Cotización

contigencias comunes

– cobertura IT

Cuota a pagar

€/mes

875,70

- mínima al 2014 -

29,90 % *

261,84

944,40

mínima per   treballadors de 48 o més a 01-01-2014, llevat d’excepcions

29,90 %

282,38

1.000

29,90 %

299

1.202

29,90 %

359,40

1.926,60

màxima per treballadors de 47, 48 o més, llevat d’excepcions

29,90 %

576,05

3.597,00

- màxima al 2014 -

29,90 %

1.075,50

* 29,90 % = 29,80 % + 0,1 % (pels autònoms sense protecció per contingències derivades d’accidents de treball, malalties professionals i cessament d’activitat)

Així mateix, els informem que els treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2014, tinguin 47 anys d'edat i cotitzin en el RETA per una base inferior a 1.888,80 € mensuals no podran escollir una base superior a 1.926,60 €, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2014.

Si es troba en aquest supòsit i desitja canviar la situació els agrairíem que ens ho fessin saber amb la màxima antelació posible.

Totes aquestes modificaciones tindràn efectes a partir de l’1 de juliol de 2014.


Per a qualsevol aclariment o ampliació poden contactar amb el nostre despatx.

En el Reial Decret-Llei 8/2014, que entra en vigor el 5 de juliol de 2014, inclou novetats en matèria laboral i fiscal de les quals destaquem:

- Retenció del 15% en IRPF per Autonoms professionals amb menors rendes.

- Normes especials d'integració i compensació de rendes negatives en l'IRPF, derivades de deute subordinat o de participacions preferents.

- Incentius contractació persones beneficiàries "Sistema Nacional de Garantia Juvenil"

 

Descarregar circular

 

El RD-Llei 3/2014 aprova una reducció de les cotitzacions empresarials per contingències comunes a la Seguretat Social ("tarifa plana") que podran aplicar totes les empreses, amb independència de la seva mida, per les noves contractacions indefinides, sempre que es compleixin determinats requisits i condicions.

La tarifa plana es pot aplicar als contractes indefinits, formalitzats per escrit, i celebrats entre el 25 de febrer de 2014 i el 31 de desembre de 2014, sempre que suposin un increment tant del nivell d'ocupació indefinida com del nivell d'ocupació total de l'empresa

L'aportació empresarial per contingències comunes serà de 100 € / mensuals en els contractes indefinits a temps complet, i de 75 € o 50 € mensuals en els contractes indefinits a temps parcial, segons la jornada de treball que es realitzi.

Amb caràcter general, aquestes reduccions s'aplicaran durant un període de 24 mesos, si bé, i durant els 12 mesos següents, les empreses amb menys de 10 treballadors també tindran dret a obtenir una reducció addicional del 50% de la cotització per contingències comunes corresponents al treballador contractat de manera indefinida.

Per gaudir d'aquestes reduccions, les empreses han de complir amb una sèrie de requisits, entre els quals destaquen:

- Mantenir, durant 36 mesos, tant el nivell d'ocupació indefinida com el nivell d'ocupació total aconseguit, almenys, amb aquesta contractació.

- No haver extingit contractes per causes objectives o per acomiadament disciplinari, declarats judicialment improcedents, o per acomiadaments col·lectius, en els 6 mesos anteriors a la celebració dels contractes amb dret a la reducció. A aquests efectes, només es tindran en compte les extincions produïdes a partir del 25 de febrer de 2014.

La norma estableix els supòsits en què no es pot aplicar la mesura, com són, entre d'altres, les relacions laborals de caràcter especial i la contractació de determinats familiars de l'empresari. No obstant això, els autònoms que contractin per compte aliena als fills menors de 30 anys, encara que convisquin amb ell, o als fills majors d'aquesta edat amb especials dificultats per a la inserció laboral (discapacitat) d'acord amb el que estableix la disposició addicional desena de la Llei 20/2007, podran aplicar les noves reduccions.

Aquestes reduccions són incompatibles amb l'aplicació de qualsevol altre benefici en la cotització a la Seguretat Social pel mateix contracte.

Si l'empresari incompleix els requisits per al gaudi d'aquestes reduccions estarà obligat a reintegrar totalment o parcialment les quantitats deixades d'ingressar.

Si estan interessats en aquesta nova mesura o volen conèixer el detall dels seus requisits, limitacions o exclusions, poden contactar amb el nostre despatx.

Descarregar circular

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes