NOTÍCIES

Laboral

 

A continuació els informem de les principals NOVETATS LABORALS i de SEGURETAT SOCIAL de la Llei 22/2013 de Pressupostos Generals per a 2014 i normes posteriors

Es manté les quanties del salari mínim interprofessional per a 2014 en 645,30 € / mes.

  • L'entrada en vigor de l'ampliació de la durada del permís de paternitat a quatre setmanes s'ajorna fins al 01-01-2015.

  • Les bases màximes de cotització al Règim General s'incrementen en un 5% per a l'any 2014, sent de 3.597,00 € / mensuals o 119,90 € / dia. Les bases mínimes es mantenen.

  • Els treballadors AUTÒNOMS que, a 1 de gener 2014, tinguin 47 anys d'edat i cotitzen al RETA per una base inferior a 1.888,80 € mensuals no podran triar una base de cotització superior a 1.926,60 €, llevat que exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30-06-2014. La base mínima dels autònoms s'incrementa un 2% (875,70 €)

  • Prorroga fins al 31-12-2014 les bonificacions en les cotitzacions per a les empreses, excloses les pertanyents al sector públic, dedicades a activitats enquadrades en els sectors  de turisme, comerç vinculat al mateix i hostaleria que generin activitat productiva en els mesos de març i de novembre de cada any i que iniciïn i / o mantinguin en alta durant aquests mesos l'ocupació dels treballadors amb contractes de caràcter fix discontinu.

Es regula la suspensió cautelar del subsidi per incapacitat temporal per incompareixença a qualsevol de les convocatòries realitzades pels metges adscrits a l'INSS i a les mútues per a examen i reconeixement mèdic. També es modifica la regulació de l'extinció del dret a aquest subsidi.

Recordatoris:

  • Els pressupostos contemplen, amb efectes des de 01-01-2014, la supressió del art.33.8 de l'Estatut dels Treballadors que regulava el pagament directe pel FOGASA d'una part de la indemnització (8 dies de salari per any) per extinció dels contractes indefinits celebrats per empreses de menys de 25 treballadors per acomiadament col · lectiu, acomiadament objectiu o extinció per les causes previstes en l'art .64 de la Llei Concursal.
  • Segons estableix l'Ordre de cotització, la base mínima de cotització per als AUTÒNOMS que en algun moment de l'any 2013 i de manera simultània hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d'altri igual o superior a deu, serà la prevista per al Grup de cotització 1 del Règim General (1.051,50 € el 2014), i s'aplicarà a partir de l'1 de febrer de 2014.
  • La Tresoreria General de la Seguretat Social amplia el termini de liquidació i ingrés dels nous conceptes i imports a incloure a la base de cotització al Règim General des del 22 de desembre del 2013 (totalitat del plus de transport i distància, millores de les prestacions de la Seguretat Social diferents de la incapacitat temporal, inclosos els plans de pensions, entre d'altres), sense aplicació de recàrrec o cap interès, fins al 31 de maig de 2014.

Baixa document

 

MESURES PER AFAVORIR LA CONTRACTACIÓ ESTABLE I MILLORAR LA EMPLEABILITAT DELS TREBALLADORS - PUBLICAT EN EL BOE 21-12-2013 I ENTRADA EN VIGOR A PARTIR DEL DIA SEGÜENT 22-12-2013

Resum de les modificacions que inclou aquest Real Decret Llei

1.- Mesures per flexibilitzar el contracte de treball a temps parcial:

- Els treballadors contractats a temps parcial no podran fer hores extraordinàries.

- Es modifica el règim de les hores complementaries, a partir d’ara les podran fer tant els que estan en contracte temporal com indefinit, sempre i quan la seva jornada no sigui inferior a 10 hores setmanals. El tope d’aquestes hores complementaries pasa a ser de fins al 30% (fins ara era el 15%) i cal comunicar-ho en un plaç de 3 dies (fins ara era de 7 dies). Cal entregar al treballador, juntament amb la seva nòmina mensual un resum diari de totes les hores que ha fet ... tant de les hores ordinàries com de les complementaries

- El període de proba en contractes temporals que no superin els 6 mesos, no podrà ser superior a 1 mes

- S’amplia en el cas de reduccions per guarda legal fins als 12 anys del menor (fins ara era fins als 8 anys)

2.- Modificació del contracte indefinit de suport als emprenedors: Podrà fer-se també a temps parcial

3.- Reducció de l’1% del tipus de cotització per atur en els contractes temporals i a temps parcial. El tipus de cotització serà del 8,30%, el 6,7% a càrrec de l’empresa i 1,6% a càrrec del treballador.

4.- S’amplia el plaç fins a 31-12-2014 per fer contractes per a la formació no vinculats a certificats de professionalitat o títols de formació.

5.- Es modifica l’article 109 de la Llei de la Seguretat social, on es fixen els conceptes computables a la Base de Cotització per al règim General de la Seguretat Social.

Únicament estaran exempts de cotització les despeses de transport del treballador quan:

-       Quan el treballador es desplaci a lloc diferent del seu lloc de treball i utilitzi mitjans de transport públics i sempre que es justifiqui amb factura o document similar.

-       Quan aquests desplaçaments, no inclosos en l’apartat anterior, siguin fora del municipi del lloc de treball habitual y fora del lloc de residencia del treballador. En aquest supòsit estaran exempts les despeses de transport així com les despeses de manutenció i pernocta.

Tot i que aquestes assignacions de kilometratge i dietes continuen exemptes de la base de cotització, caldrà comunicar l’import abonat al treballador per aquest concepte a la Seguretats Social

Els conceptes de plus de transport fixats en els convenis col.lectius, a partir del dia 22 de desembre de 2013, estaran inclosos en la base de cotització, per tant, ja no estaran exempts com fins ara.

 

Descarregar document

 

 

La Inspecció de Treball i Seguretat Social esta portant a terme un control de les afiliacions i altes a la seguretat social del personal que presta els seus serveis en una Empresa.

 

Aquestes comprovacions es fan, tant directament al centre de treball, com en els desplaçaments dels treballador o personal de l'Empresa.

 

Hem tingut coneixement que amb la col·laboració de la policia local, aturen vehicles o furgonetes que circulen a les proximitats dels polígons industrials i a més de demanar la documentació corresponent al vehicle, els inspectors i subinspectors realitzen comprovacions d'afiliacions i contractació a la seguretat social.

 

Cal recordar l'obligatorietat de tenir al personal degudament d'alta a la seguretat social en el règim que correspongui, obligatorietat que també eixiteix de igual manera en el període de prova i des del primer dia d'inicia al treball (cal tenir en compte que les altes a la seguretat social en el Règim general han de ser prèvies a l'inici de l'activitat, per tant cal tramitar-les i comunicar-les un dia amb efectes del dia següent)

 

 

Descarrega pdf

La Agència Tributaria insta a les delegacions territorials a denegar, amb caràcter general, les sol·licituds de les empreses per l’aplaçament de les retencions del IRPF dels seus treballadors. La mesura que entraria en vigor al gener de 2014 substitueix l’ordre anterior de l’Agencia Tributaria de 2009 en sentit contrari.

Al 2009 Hisenda va realitzar una interpretació més benèvola de la llei permetent que les companyies poguessin aplaçar les retencions amb la mateixa facilitat amb la que es realitzaven en el pagament de l’IVA o l’impost de societats.

La legislació vigent estableix que, en principi, les retencions no són aplaçables ja que aquestes són recursos que no pertanyen a les empreses, sinó que deriven del IRPF que paguen els treballadors. En aquest sentit, els empresaris actuen com a mitjancers o com a recaptadors de l’Agència Tributaria.

Aquest canvi de criteri arriba en el pitjor moment, ja que les retencions de gener són més elevades que la resta de mesos ja que incorporen la paga extra de Nadal.

Per moltes empreses, especialment les pimes, resultava més senzill sol·licitar més temps per abonar els seu deute tributari que accedir a una línea de crèdit.

Hisenda argumenta que la legislació és molt clara al determinar que les retencions no són “aplaçables” i que aquests aplaçaments no es van pensar com un mecanisme alternatiu al finançament bancari.

La norma només contempla dues excepcions que caldrà justificar amb un informe específic.

Supòsit 1: Es concediran aplaçaments de retencions quan l’empresa afectada no disposi de béns suficients per garantir el deute i el possible embarg de béns afecti a la seva activitat.

Supòsit 2: Quan la negativa de l’aplaçament posi en risc la supervivència d’una gran empresa, el que perjudicaria els ingressos públics.

Hisenda entén que la pràctica continuada per moltes empreses de “sol·licitar de forma recurrent i sistemàtica l’aplaçament de deutes tributaris” resulta “una conducta defraudatòria i provoca greus distorsions en la competència”.

A partir del primer de gener de 2014, les sol·licituds d’aplaçament de retencions s’entendran “inadmeses”. Fins ara, la Agencia tributaria les acceptava o rebutjava. En aquest segon cas, el contribuent comptava am un nou termini per ingressar el deute tributari. ES a dir, tot i la negativa, es mantenia el període voluntari d’ingrés. A partir del Gener, això canviarà. Així, amb caràcter general, les sol·licituds per aplaçar les retencions seran “inadmeses”, el que significa que el deute entrarà automàticament en via executiva. Llavors, les empreses afectades hauran d’abonar un recàrrec del 5% i s’exposen a sofrir l’embarg de béns per part de Hisenda. Alhora, quan una companyia mantingui un deute amb Hisenda en via executiva no pot accedir a aplaçaments per altres impostos, un problema que podria agreujar encara més la tresoreria de les societats.

La figura de la “inadmisió” queda recollida a la llei contra el frau fiscal que el Govern va aprovar l’octubre de 2012 i afecta a deutes tributaris como les retencions que, amb caràcter general, tenen la consideració de “no aplaçables”. Tot i això, la nova normativa no s’havia aplicat a la pràctica.

Ampliar la notícia

Instrucció 6/2013 Agencia Tributaria

Els comuniquem que durant el mes de OCTURBRE (abans de l'1 de novembre) tenen l'oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar.

 

Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l'1 de gener de 2014

Adjuntem, a títol d'exemple, escala comparativa amb algunes opcions (imports vigents a 2013)

 

Detall tipus de cotització vigents

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes