NOTÍCIES

Laboral

El passat 9 d'octubre, la Generalitat de Catalunya va publicar la Ordre EMO/311/2015, per la qual es van aprovar les bases reguladores per la concessió de subvencions per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur majors de 45 anys al mercat laboral, s'obre la convocatòria per l'exercici 2015 i s'obre la convocatòria anticipada per l'exercici 2016.

Es podran beneficiar totes les persones físiques i jurídiques amb capacitat per contractar laboralment, amb centre de treball a Catalunya, a excepció de les empreses de les administracions públiques y les seves entitats dependents o vinculades, les empreses d'inserció i les empreses de treball temporal.

Convocatòria 2015: oberta des del 10/10/2015 fins al 30/11/2015

Convocatòria anticipada 2016: oberta des del 01/01/2016 fins al 30/11/2016

Veure terminis, requisits i actuacions

ORDEN EMO/311/2015

Els comuniquem que, ABANS de l'1 de NOVEMBRE, tenen l'oportunitat de modificar la base de cotització del Règim especial de Treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edat.

Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l'1 de gener de 2016.

També els informem que poden optar per la cobertura de les contingències professionals (accident de treball i malaltia professional) i de la protecció per cessament d'activitat abans de l'1 d'octubre (fins el 30 de SETEMBRE).

Descarregar circular

 

El Reial Decret llei 1/2015, publicat recentment, estableix un nou incentiu per a la creació d'ocupació, consistent en la fixació d'un MÍNIM EXEMPT A LA COTITZACIÓ empresarial per contingències comunes a la Seguretat Social per la contractació indefinida de treballadors quan es compleixin determinades condicions i requisits.

 

Descarregar document

Reial Decret-Llei 9/2015, de 10 de juliol, de mesures urgents per a reduir la càrrega tributaria suportada pels contribuents del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i altres mesures de caràcter econòmic. BOE núm. 165, de 11 de juliol de 2015.

El passat dia 10, es vàren aprovar diverses mesures que afecten als rendiments de treball que s'abonin a partit del 12/07/2015, en les retencions derivades dels següents rendiments:

- Derivats de relacions laborals o estatutaries, de pensions i havers passius.

- En condició d'administradors o memebres del consell d'administració i altres membres.

- Per impartir cursos, conferènices, seminàris y similars, etc.

- De capital mobiliari.

- D'activitas professionals.

- Per cessió de drets d'imatge.

- Treballadors desplaçats en territori espanyol.

Taula comparativaNota informativa AEATCircular IRPF

A continuació els informem de les principals NOVETATS LABORALS i de SEGURETAT SOCIAL de la Lleid de Pressupostos Generals per a 2015 i d'altres normes publicades fa poc.

 

Descarregar novetats

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes