Departaments

DEPARTAMENT FISCAL I TRIBUTARI

Aquest departament té com a objectiu oferir al client un control i un seguiment de la seva empresa, pel que fa a l’àmbit fiscal i tributari. Li presentem diverses opcions i n’identifiquem la millor, perquè vostè pagui el mínim.

Com que el terreny fiscal i tributari pot patir modificacions, li informarem dels canvis, mitjançant unaplanificació detallada que s’adapti perfectament al règim tributari que li pertoca a la seva empresa i/o negoci. Aquesta feina és duta a terme per un equip de professionals, avalat per molts anys d’experiència i formació continuada.

 

Principals serveis

 • Assessorament fiscal per a empreses (grans, mitjanes i petites) i professionals (autònoms).
 • Estudi per a emprenedors que encara no saben com començar el seu negoci o idea.
 • Anàlisi de l’evolució de l’empresa per optimitzar-ne la fiscalitat.
 • Seguiment de les obligacions tributàries d’empresaris i professionals.
 • Estudi, preparació i presentació de les declaracions i liquidacions periòdiques (IVA, IRPF, IAE, Societats, etc.)
 • Assessorament en la revisió de recursos i al·legacions davant l’Agència Tributària.
 • Assessorament en la gestió, recaptació o inspecció tributària. Procediment: preparació de la documentació, presentació de l’expedient i seguiment.
 • Planificació fiscal de persona física o jurídica. Procediment: estudi de les deduccions i bonificacions vigents.
 • Revisions fiscals.
 • Actualització de les novetats fiscals i tributàries, mitjançant una circular, perquè el client n’estigui assabentat en tot moment.

 


DEPARTAMENT COMTABLE

Aquest departament té com a objectiu portar la comptabilitat de les empreses o professionals, segons el que estableix el Pla General Comptable (PGC) i les Normes Internacionals de Comptabilitat.

Volem que aquesta feina comptable, exhaustiva i precisa, mostri al client una imatge clara i fidel de la situació de la seva empresa, perquè decideixi què fer en cada moment. Amb totes les cartes damunt de la taula, es pot trobar la millor opció financera i fiscal per a la seva empresa i/o negoci.

Val a dir que el nostre equip sempre té en compte totes les implicacions fiscals derivades de l’estudi de comptabilitat de les empreses o professionals. A més, disposem de l’equipament i la tecnologia adequada per atendre les seves necessitats.

 

Principals serveis

 • Elaboració, assessorament i seguiment de la comptabilitat de la seva empresa i/o negoci.
 • Anàlisi de la situació econòmica de l’empresa. Procediment: informes de balanços financers, comptes de pèrdues i guanys, etc.
 • Informes sobre l’evolució/involució de l’empresa.
 • Seguiment de les obligacions tributàries d’empresaris i professionals.
 • Elaboració de llibres de comptabilitat.
 • Tancament de l’exercici econòmic.
 • Presentació i formulació dels Comptes Anuals.
 • Presentació, legalització i registre de llibres oficials, CCAA al Registre Mercantil, etc.
 • Actualització de la comptabilitat i de les novetats fiscals i tributàries, mitjançant una circular, perquè el client n’estigui assabentat en tot moment.

 


 

DEPARTAMENT LABORAL

Aquest departament té com a objectiu informar el client de les obligacions envers els treballadors de la seva empresa. Perquè una empresa sigui rendible i tingui un bon funcionament, és molt important cuidar les persones que la conformen i hi treballen. És per això que assessorem sobre la millor manera d’aconseguir unes correctes relacions laborals en l’àmbit dels recursos humans.

Però amb les bones intencions no és suficient. També cal que el client conegui la informació i la documentació necessària, referent als treballadors i a l’Administració, perquè pugui prendre les decisions més adequades.

 

Principals serveis

 • Asesoramiento laboral sobre gestiones diversas: contrataciones, despidos (individuales y colectivos), elaboración de nóminas, liquidaciones a la Seguridad Social.
 • Elaboración y tramitación de altas de empresa, autónomos y otros regímenes del sistema de la Seguridad Social, a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y, en su caso, en la Oficina de Trabajo de la Generalitat (OTG ).
 • Elaboración y tramitación de los partes de baja (por enfermedad, accidente laboral, etc.) y variaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y, en su caso, en la Oficina de Trabajo de la Generalitat (OTG).
 • Solicitud de pensiones y prestaciones: jubilación, invalidez, etc.
 • Asistencia y representación en una Inspección de Trabajo, TGSS y el Departamento de Trabajo.
 • Elaboración, tramitación y asesoramiento de los impuestos correspondientes a retenciones de IRPF (trimestrales, mensuales y resúmenes anuales).
 • Redacción y presentación de alegaciones y recursos contra resoluciones de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) o el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
 • Redacción y presentación de alegaciones y recursos contra sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo.
 • Redacción y presentación de alegaciones y recursos contra resoluciones de Extranjería.
 • Asesoramiento y presentación de expedientes de solicitudes de todo tipo de prestaciones contributivas a la TGSS.
 • Preparación de los expedientes para solicitar mano de obra extranjera (permisos de trabajo).

 

 

Dades de Contacte

   973 443 080
  Av. Pere III, 39 · 25600 BALAGUER (Lleida)

Segueixi'ns a les xarxes